e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com | GSM: 040 653 682 (pon - petek: 15h - 18h)| Telefon: 059 958 842 (tel. tajnica)|  Fax: 059 988 100

 

Pacientove pravice in dolžnosti ter postopki pri kršitvi
 

Pacientove pravice

 

Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP ) podrobneje ureja naslednje pacientove pravice:

- pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
- pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
- pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
- pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
- pravica do spoštovanja pacientovega časa,
- pravica do obveščenosti in sodelovanja,
- pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
- pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
- pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
- pravica do drugega mnenja,
- pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
- pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
- pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
- pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic


Pacientove dolžnosti

 

ZPacP določa tudi pacientove dolžnosti in sicer je za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

- dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
- v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
- dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju,boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
- obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
- biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
- spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
- pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.


Kršitve pacientovih pravic

 
Pritožbeni postopek

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) je za obravnavo kršitev pacientovih pravic predviden dvostopenjski postopek. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

 
Kdaj se lahko pritožim?

Pravico do obravnave kršitev pacientovih pravic imate vedno, kadar menite, da so vam bile kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah.

Prva obravnava pri izvajalcu zdravstvene storitve

Kadar boste neposredno med zdravstveno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic (priotojna oseba je prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr.med., e-pošta: nasveti.svigelj@siol.net).

 

Kje najdem podatke o pristojni osebi?

Vsak izvajalec mora imeti na vidnem mestu v čakalnici, pri vhodu na oddelek ali na oglasnem mestu objavljeno: ime pristojne osebe, telefonsko številko, vse potrebne podatke o načinu vložitve prve zahteve, pa tudi ime, naslov, telefonsko številko in uradne ure najbližjega zastopnika pacientovih pravic (pristojna oseba je prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr.med., podatki so vidni tudi v čakalnici).

Zastopniki pacientovih pravic, pristojni za našo ustanovo so (morebitne spremembe so dostopne na:


http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/ 


Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 8:00 do 13:00


Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si
Uradne ure:
Torek od 13:00 do 19:00
Sreda od 8:30 do 14:30

Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Kako vložim prvo zahtevo?

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:
- osebno ime,
- naslov,
- kontaktne podatke pacienta,
- opis domnevne kršitve,
- podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
- čas in kraj domnevne kršitve,
- morebitne posledice domnevne kršitve ter
- morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.


Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan, sicer se dokument z uradnim zaznamkom shrani v za to posebej označeni mapi ali knjigi pohval in pritožb, če je na razpolago. 


Kako poteka obravnava prve zahteve?

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

- zahtevi v celoti ugodi,
- napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
- ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne,
- pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

Ustna obravnava

Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije. O poteku ustne obravnave se zapiše zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku. Pristojna oseba vas mora poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.
 

Postopek za 2. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami ZPacP. Natančen postopek najdete na povezavi:

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/pritozbeni_postopek/postopek_z_zahtevo_za_obravnavo_krsitve_pacientovih_pravic/druga_obravnava_krsitve_pacientovih_pravic_pred_komisijo/


Naslov za drugo obravnavo pacientovih pravic je:
Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic
Štefanova 5
1000 Ljubljana
 

Zastopniki pacientovih pravic

Osnovna naloga zastopnika pacientovih pravic je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zastopniki pacientovih pravic so vam na voljo na naslednjih spletnih straneh:

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zlozenke__periodika_2008/ZPacP2008.pdf


Na spodnji povezavi je tudi novi zakon o pacientovih pravicah (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A)): 

http://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2526?sop=2017-01-2526
 


Kontaktni obrazec (Preko elektronskih medijev svetovanja ne opravljamo !)

Ambulanta

Šmartinska cesta 72 (ATRIUM)
1000 Ljubljana
tel: 059 958 842 (tel. tajnica)
fax: 059 988 100
GSM 040 653 682 (pon.-petek 15h-18h)
e-mail: nasveti.svigelj@siol.net
e-pošta (naročanje): rezervacija.pregled@siol.com